Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2022/2023

Spotkania wychowawców z rodzicami odbywać się będą o godzinie 16 30 wg harmonogramu:

L.p.

DATA

TEMATYKA SPOTKAŃ

1

05-09.09.2022

1. Zapoznanie z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego (Statutem, wymaganiami edukacyjnymi oraz kryteriami oceniania i programem wychowawczo – profilaktycznym, planem wychowawcy klasy).

2. Wybór Rad Klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców.

2

27.10.2022

1. Pedagogizacja rodziców – „Bezpieczeństwo psychiczne uczniów”.

2. Sprawy bieżące.

3

15.12.2022

1. Pedagogizacja rodziców – „Prawda, dobro i piękno w wychowaniu dzieci i młodzieży”.

2.  Omówienie wyników nauczania i zachowania uczniów.

3. Sprawy bieżące.

4

02.02.2023

1. Podsumowanie wyników klasyfikacji za I półrocze.

2. „Bezpieczne ferie” – pogadanka.

3. Poinformowanie rodziców uczniów klas VIII o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

4. Sprawy bieżące.

5

30.03.2023

1. Indywidualne spotkania z rodzicami.

6

27.04.2023

1. Pedagogizacja rodziców „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

2. Sprawy bieżące.

7

01.06.2023

1. Przedstawienie propozycji ocen rocznych.

2. Bezpieczne wakacje.

2. Sprawy bieżące.