Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA w roku 2018/2019

Informujemy, że uczniowie szkoły mogą ubiegać się o stypendium socjalne ( dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł netto). Termin składania wniosków wraz z załącznikami potwierdzającymi wysokość dochodu upływa w dniu 15 września b.r.

Ponadto w trudnej sytuacji spowodowanej zdarzeniem nagłym (choroba, zdarzenie losowe) uczeń może ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny ( nie później niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia).

Odbiór wniosków – sekretariat szkoły, pokój pedagoga.

Zwrot kompletnie wypełnionych wniosków – pokój pedagoga.

Szczegółowe informacje – pedagog, psycholog, wychowawcy klas, lub pod numerem telefonu 23 662 2162 wewnętrzny 17.