Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1.Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, adres: ul. Wolności 4, 09-100 Płońsk, zwana dalej „Szkołą”

2.Inspektor Ochrony Danych

W Szkole powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.Kategorie danych osobowych

Szkoła przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4.Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:

1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

  1. realizacja obowiązku szkolnego,
  2. obsługa prowadzenia dokumentacji i przebiegu nauczania, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne
  3. przeprowadzanie egzaminów przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
  4. wystawianie zaświadczeń,
  5. wystawianie legitymacji uczniowskich, kart rowerowych,
  6. sprawowaniem opieki w czasie pobytu dziecka w szkole i w czasie dowozów,
  7. zatrudnieniem na stanowiskach nauczycieli, specjalistów i obsługi.

5.Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Szkołę:

1) podmiotom i organom, którym Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Szkoły danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie: Ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 poz. 2159), 

2) podmiotowi, któremu Szkoła powierzyła wykonywanie czynności obsługi dziennika elektronicznego.

6.Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7.Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania udzielonej przez Pani/Panu zgody, a po jej wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Szkoły wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Szkoła będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9.Źródło pochodzenia danych

Przetwarzane dane pochodzą wyłącznie od osoby wyrażającej zgodę na ich przetwarzanie

10.Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

1) przeprowadzenia procesu edukacji i wychowania dziecka

2) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie pobytu w szkole

11.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.