Stypendium szkolne 2020/2021

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

 

Termin składania wniosków upływa  15 września 2020 r. Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego (podajemy przez uczniów lub wrzucamy do skrzynki na drzwiach wejściowych do szkoły od strony parkingu).

 STYPENDIUM otrzymują uczniowie szkoły mieszkający na terenie miasta Płońsk, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 528,00 zł netto. Uwzględniamy dochód za miesiąc sierpień 2020 r.

 Do wniosku dołączamy następujące  dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):


 • Zaświadczenie o wysokości dochodu netto z zakładu pracy lub renty/emerytury (odcinek renty/emerytury) lub alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MOPS – funduszu alimentacyjnego),
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy własnoręcznie podpisane wraz z numerem i serią dowodu tożsamości,
  • Zaświadczenie lub decyzja z MOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). 
  • Zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego 
  • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy
 • Oświadczenie o dochodach uzyskanych z pracy dorywczej
 • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

 

Wnioski o stypendium należy pobrać w sekretariacie u pedagoga lub pobrać  z linku poniżej. Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków i dostarczanie kompletnych załączników.

Wniosek o stypendium szkolne.

Jak wypełnić wniosek?Przykład.