Posiłek w szkole

Gmina Miasto Płońsk   pozyskała środki i otrzyma   dofinansowanie w wysokości 80 000,00 w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe.

Celem projektu jest   zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.  Wsparcie finansowe w roku 2023 przyznane zostało Szkole  Podstawowej   Nr 1 w Płońsku im. Bolesława Chrobrego ul. Wolności 4 -    80 000,00 zł. 

Całość zadania wyniesie 100 000,00 zł.  z czego  20 000,00 zł.  stanowi wkład własny Gminy Miasto Płońsk. W ramach realizacji programu zostaną  wykonane  prace remontowo- adaptacyjne pomieszczeń stołówki, co przyczyni się do zwiększenie ilości miejsc spożywania posiłków.  Dodatkowo szkoła  zakupi  wyposażenie i urządzenia do kuchni szkolnej.